نمایش « گوشه خاموش فراموش شده  »

پنجشنبه  3  الی جمعه  11  مهر ماه 1399
ساعت 20

 

نمایش "گوشه خاموش فراموش شده..."

پاییز 1399

حامیان

نمایش "گوشه خاموش فراموش شده ..."

پاییز 1399

نمایش « گوشه خاموش فراموش شده  »

پنجشنبه 3  الی جمعه 11 مهر ماه 1399
ساعت 20

 

زمان باقی مانده تا اولین اجرا

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نمایش توهم آنجا بودی شروع شده است

نگار خانه

آدرس محل اجرا

شهرک غرب ، بلوار دادمان ، خیابان حسن سیف ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حامیان