نمایش «تـــو  هـــم آن‌جـــا بـــودی 1402»

جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان

دوشنبه 13 الی یک شنبه ۱9 آذرماه ۱۴۰2

ساعت 20 

نمایش "تو هم آنجا بودی1402"

پاییز ۱۴۰2

حامیان

نمایش "تو هم آنجا بودی1402"

پاییز ۱۴۰2

نمایش «تـــو هـــم آن‌جـــا بـــودی»
جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان
سه‌شنبه ۶ الی جمعه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۱
ساعت ۲۰
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها دو اجرا
ساعت‌های ۲۰ و ۲۲

نمایش «تـــو  هـــم آن‌جـــا بـــودی1402»

جدیدترین اثر نمایشی گروه هنری خزان ارغوان

دوشنبه 13 الی یک شنبه ۱9 آذرماه ۱۴۰2

ساعت 20 

زمان باقی مانده تا اولین اجرا

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
نمایش توهم آنجا بودی شروع شده است

نگار خانه

رزرو این نمایش به اتمام رسیده است

بارگذاری...

سانس های باقی مانده از نمایش :

دو شنبه 13 آذرماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

سه شنبه 14 آذرماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

چهارشنبه 15 آذرماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

پنج شنبه 16 آذرماه
ساعت 8:۰۰ ب.ظ.

جمعه 17 آذرماه
ساعت ۰۸:۰۰ ب.ظ.

شنبه 18 آذرماه
ساعت 8:۰۰ ب.ظ.

یک شنبه 19 آذرماه
ساعت 8:۰۰ ب.ظ.

همراهان عزیز، رزرو نمایش برای زمان‌های زیر، تکمیل می‌باشد:

اجرای این نمایش به پایان رسیده است !

از شب های اجرا

آدرس محل اجرا

حامیان