هزینه بلیط این نمایش سی هزار تومان می باشد

که بخشی از آن توسط حامیان فرهنگی پرداخت گردیده است.

شما نیز می‌توانید از طریق شماره کارت زیر در این نذر فرهنگی سهیم بوده

و میزبان مخاطبان خزان ارغوان باشید.

5041-7210-4239-5674

به نام بهراد رحمانی

تومان